O FIRMIE
EWALUACJA
ANALIZY
GALERIA
LINKI
KONTAKT
EWALUACJA


Ewaluacja (inaczej ocena) to nowa forma badania efektywności projektów i programów finansowanych ze środków publicznych. Jest ona integralną częścią procesu zarządzania programami społeczno-gospodarczymi Unii Europejskiej i jednocześnie wchodzi do polskiej praktyki wdrażania pomocy publicznej. Według definicji Komisji Europejskiej ewaluacja to określenie wartości polityki., programu lub projektu w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje. Jej głównym celem jest zwiększanie skuteczności i efektywności interwencji, zarówno pod kątem pozytywnych efektów programu (bądź projektu), jak i zwiększania przejrzystości podejmowanych działań.

Co jest celem ewaluacji

Celem ewaluacji może być z jednej strony zwiększanie wiedzy na temat programu czy projektu (poznanie mechanizmów, sukcesów, porażek), z drugiej strony jej wyniki wykorzystać można do podejmowania decyzji zwiększających efektywność i skuteczność realizowanych programów (projektów).
Oceny ewaluacyjnej dokonuje się w oparciu o określone kryteria
  • skuteczności (effectiveness), czyli kontrola osiągnięcia przewidywanych rezultatów
  • efektywności (efficiency) - to porównanie zasobów zaangażowanych w realizację programu (bądź projektu) z rzeczywistymi osiągnięciami
  • odpowiedniości (relevance) - ocena zgodności celów programu z potrzebami sektora czy regionu
  • użyteczności (utility) - polegająca na porównaniu potrzeb sektora z osiągnięciami danego programu
  • trwałości (sustainability) - polega na określeniu trwałości efektów programu w perspektywie długoterminowej
Etapy prac ewaluacyjnych
  • Faza strukturyzacji W tej wstępnej fazie określa się szczegółowe cele ewaluacji, poznaje dokumenty programowe decydujące o celach ewaluowanego programu bądź projektu. Ponadto identyfikuje się wskaźniki, które wykorzystane będą w trakcie prac ewaluacyjnych.
  • Faza obserwacji Celem tej fazy jest określenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu badań. W tej fazie zebrane zostaną dane pierwotne dotyczące realizacji projektów.
  • Faza analizy Faza ta polega na analizie danych wtórnych (dane statystyczne GUS i Urzędów Gmin oraz informacje pochodzące z systemu monitoringu) i danych pierwotnych (zebranych w trakcie badań terenowych w fazie obserwacji).
  • Faza oceny W tej fazie następuje ocena rzeczywistych efektów programu oraz mechanizmów pozwalających osiągnąć zakładane w badanych programach czy projektach cele (w stosunku do określonych kryteriów). Na tym etapie określona zostaje faktyczna jakość przedmiotu ewaluacji.

Nasza oferta w tym zakresie

Proponujemy Państwu dokonanie ewaluacji każdego programu bądź projektu sfinansowanego ze środków publicznych. Wyniki oceny pozwolą Państwu lepiej zrozumieć mechanizmy decydujące o realizacji programów, a przede wszystkim wpłyną na efektywność wydatkowania środków w przyszłości.
© 2004 Centrum Rozwoju Lokalnego.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Design by Pi)S
ul. Raszyńska 58/11 02-033 Warszawa
tel: (22) 822 06 35, kom: 0 506 06 78 42
e-mail: crl@crl.com.pl