O FIRMIE
EWALUACJA
ANALIZY
GALERIA
LINKI
KONTAKT
ANALIZY


Strategia rozwoju


Czym jest strategia rozwoju

Strategia rozwoju jest elementem planowania rozwoju lokalnego; to opracowanie, którego celem jest wskazanie oczekiwanego stanu docelowego (pewnej wizji rozwoju) oraz kierunków rozwoju (celów strategicznych). Strategia rozwoju odnosi się do innych dokumentów strategicznych (np. strategia rozwoju województwa) i wraz z nimi umożliwia programowanie rozwoju. Jest w końcu zbiorem oczekiwanych przez społeczność lokalną celów, działań i planów, mobilizujących mieszkańców do rozwiązania kluczowych przedsięwzięć, zmierzających do poprawy ich życia.

Etapy budowy i realizacji strategii
 • Analiza sytuacji gminy (powiatu) - diagnoza wielu kluczowych obszarów życia zakończona analizą SWOT (analiza potencjału rozwojowego określająca słabe i mocne strony oraz możliwości i zagrożenia; ułatwia ona sformułowanie celów rozwojowych)
 • Określenie wizji rozwoju oraz sformułowanie celów rozwojowych (wraz z celami pośrednimi)
 • Sformułowanie strategii rozwoju
 • Wdrożenie strategii rozwoju
 • Monitoring realizacji założonych celów i ewentualna ich modyfikacja
Sposoby budowania strategii Opracowanie strategii rozwoju może być dokonane różnymi metodami:
 • Metoda ekspercka - zapewnia wysoką jakość opracowania, ale może zostać pozbawiona pierwiastka społecznego, a co za tym idzie, może zawierać postulaty i kierunki rozwoju nie społeczności lokalnej a ekspertów,
 • Metoda społeczna - zawiera rzeczywiste kierunki działań, ale może zabraknąć w niej chłodnego spojrzenia na rzeczywiste możliwości rozwoju, jakie zapewniają eksperci,
 • Metoda ekspercko - społeczna - metoda zapewniająca partycypację społeczeństwa w tworzeniu strategii metodą ekspercką, wydaje się być najlepsza.
Co daje strategia
 • pogłębia wiedzę elit lokalnych w zakresie sytuacji społecznej i gospodarczej,
 • tworzy atrakcyjny wizerunek, przyciąga inwestorów, pokazuje perspektywiczne działania władz samorządowych,
 • ukazuje sytuację jednostki samorządu na tle jednostek sąsiednich,
 • aktywizuje lokalne środowiska w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego,
 • rozwija współpracę między samorządem a podmiotami gospodarczymi i instytucjami społecznymi,
 • ułatwia pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje rozwojowe.
Nasza oferta w tym zakresie

Proponujemy Państwu wspólne stworzenie strategii rozwoju gminy lub powiatu metodą ekspercko-społeczną. Opracowanie to pozwoli lepiej zaplanować rozwój lokalny w perspektywie długoterminowej oraz przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej Państwa regionu.
© 2004 Centrum Rozwoju Lokalnego.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Design by Pi)S
ul. Raszyńska 58/11 02-033 Warszawa
tel: (22) 822 06 35, kom: 0 506 06 78 42
e-mail: crl@crl.com.pl