O FIRMIE
EWALUACJA
ANALIZY
GALERIA
LINKI
KONTAKT
ANALIZY


Program rozwoju lokalnego
Czym jest Program Rozwoju Lokalnego

Program jest opracowaniem, które w sposób kompleksowy diagnozuje aktualną sytuację gminy, pokazuje słabe i mocne strony regionu oraz wskazuje możliwości i zagrożenia. Jego nadrzędnym celem jest pokazanie w kilkuletniej perspektywie priorytetów rozwoju gminy oraz wskazanie instrumentów pozwalających priorytety te zrealizować. Program konkretyzuje postanowienia strategii rozwoju, a dla gmin, które strategii nie posiadają, może stać się podstawowym instrumentem programowania rozwoju lokalnego. W budowaniu Programu Rozwoju Lokalnego uczestniczy środowisko lokalnych przedsiębiorców, władze samorządowe oraz przedstawiciele innych instytucji.

Etapy budowy i realizacja
  • Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy, poprzedzona konsultacjami zmierzającymi do rozpoznania kluczowych obszarów problemowych w rozwoju gminy
  • Analiza SWOT (słabe i mocne strony, możliwości i zagrożenia) regionu
  • Sformułowanie Celów Programu Rozwoju Lokalnego (przy współudziale przedstawicieli najważniejszych dla gospodarki regionu instytucji)
  • Sformułowanie priorytetów i projektów programu (współudział przedstawicieli gminy)
  • Wdrożenie programu
  • Monitoring założonych celów i ewentualna ich modyfikacja oraz ewaluacja programu
Co daje program
  • Pogłębia wiedzę elit lokalnych o sytuacji gminy
  • Tworzy atrakcyjny wizerunek i przyciąga inwestorów zachęconych perspektywicznymi działaniami władz samorządowych
  • Ukazuje sytuację jednostki samorządu na tle jednostek sąsiednich
  • Aktywizuje lokalne środowiska w działaniach na rzecz rozwoju oraz rozwija współpracę między samorządem a podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami
Nasza oferta w tym zakresie:

Proponujemy Państwu stworzenie Programu Rozwoju Lokalnego - opracowania wymaganego przy składaniu wniosków do ZPORR, prezentującego cele rozwojowe jednostki w perspektywie krótkoterminowej. Opracowanie to pokazuje kierunki rozwoju i charakteryzuje najważniejsze zadania jakie należy wykonać w regionie, a przy tym uzasadnia stosowność ubiegania się o pomoc publiczną pochodzącą ze środków strukturalnych.
© 2004 Centrum Rozwoju Lokalnego.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Design by Pi)S
ul. Raszyńska 58/11 02-033 Warszawa
tel: (22) 822 06 35, kom: 0 506 06 78 42
e-mail: crl@crl.com.pl